Csiga

 

 

„A gyerekek olyanok, mint a madarak, szükségük van fészekre, hogy repülni tanuljanak.”
Maggie Gobran

csiga

A jó közösséget mindig egyéniségek alkotják, mégpedig olyanok, akik egyéni akaratukat, vágyaikat képesek a közösség keretein belül is megvalósítani. Hisszük, hogy jó légkörben, demokratikus és szeretetteljes irányítással tág teret nyitunk a gyermekek önállóságának.
Tudatosan törekszünk a közösségben zajló folyamatok, a társas kapcsolatok és közös tevékenységek kibontakoztatására.

Célunk a gyermekek játékos, sokoldalú személyiség fejlesztése, a bennük rejlő képességek kibontakoztatása, az iskolára való felkészítés, az óvoda és iskola közötti átmenet elősegítése.

     Szituációs játékkal bővítjük ismereteiket, színesítjük egyéniségüket, ezáltal bátrabbak, határozottabbak lesznek.

     Kommunikációs gyakorlatokkal támogatjuk beszédbátorságukat, gazdagítjuk szókincsüket. Árnyaltabbá válik szóbeli és         metakommunikációs kifejezőkészségük.

     Kapcsolatteremtő játékokkal formáljuk társas kapcsolataikat, erősítjük szociális kompetenciáikat - empátia, tolerancia, elfogadás, segítségadás, kooperáció.

     Koncentrációs gyakorlatokkal fejlesztjük tanulási képességeiket - kitartás, kivárás, szabálytudat, figyelem, emlékezet.

     Ügyességi mozgásos játékokkal versenyhelyzeteket teremtünk, melyekben fejlődik kudarctűrő képességük, egészséges önbizalmuk, mozgáskoordinációjuk.

     Fantáziajátékokkal kibontakoztatjuk képzeletüket, kreativitásukat, fantáziájukat.
 
Az iskolaérettség legfontosabb tényezőjének az érzelmi - szociális érettséget tartjuk, hogy a gyermek mennyire képes egy közösségbe beilleszkedni, a közösség szokásaihoz és szabályaihoz igazodni. Társaival való viszonyában, konfliktusaiban milyen stratégiákat és
taktikákat alkalmaz, megtanult-e már bizonyos mértékig kompromisszumot kötni.
Alkalmazza – e, az udvariassági formulákat.

A csoport hatása annál jelentősebb, minél gazdagabb lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek a sokszínű tevékenységekre, a társas együttműködésre, élményszerzésre, szerepvállalásra.

Feladatunk a gyermekek érdeklődésének felkeltése az iskola felé. A pszichológiai érettség lényeges elemeként problémahelyzeteket teremtve, öntevékeny érdekes feladathelyzetekben serkentjük a tudásvágy megjelenését.

Szilágyi Anett és Szauterné Berger Ildikó, óvodapedagógusok
Kovács Szilvia, dajka

Galéria